O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Drodzy Państwo,

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nadarzyn nr XXII/211/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku. Celem Spółki jest między innymi prowadzenie działalności związanej z zaspokojeniem potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000434750. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jedynym wspólnikiem jest Gmina Nadarzyn. NIP: 5342488237, REGON 146319317, wysokość kapitału zakładowego 127 285 000,00 PLN.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki z obiektów i nieruchomości położonych na terenie Gminy Nadarzyn na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 .), regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nadarzyn uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XXVIII.373.2020 z dn. 30.09.2020 r., Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XXX/324/2013 z dn. 27.02.2013r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XXX/305/2012 z dn. 27.12.2012r.

Piotr Barański
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.
Wielkość czcionki
Własny kontrast