OCZYSZCZALNIE

Oczyszczalnie ścieków sanitarnych na terenie Gminy Nadarzyn obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z. o.o.

Oczyszczalnia ścieków w Nadarzynie


Do eksploatacji obiekt przekazano  w1991r. Pierwasza  modernizacja - 2001 rok przepustowość 1000  m3/d. Druga modernizacja - 2011 przpustowość 1500  m3/d.
Położona jest w miejscowości Nadarzyn przy ul. Turystycznej 50. Oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną o wydajności 1500 m3/d, w tym 80 m3/d  ścieków dowożonych.

Oczyszczalnia ścieków w Nadarzynie  składa się z dwóch elementów:
1. BOS – 800
2. Cztery komory biostabilizacji starej zmodernizowanej części oczyszczalni.

Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się ze stacji przyjmowania ścieków dowożonych, zbiornika uśredniającego ścieki dowożone, pompowni głównej, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, stacji biologicznego oczyszczania ścieków (reaktorów), stacji dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni, zbiornika magazynowego nadmiernego osadu oraz stacji mechanicznego odwadniania osadu.

W oczyszczalni wdrożono system automatycznego monitorowania i sterowania urządzeniami technologicznymi z wykorzystaniem komputera. Oczyszczalnia ścieków zapewnia osiągniecie efektów zgodnych z wymogami określonymi  rozporządzeniach Minstra Ochrony Środowiska.Oczyszczalnia ścieków w Młochowie


Doprowadzane ścieki surowe istniejącym systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z terenu miejscowości Młochów, Rozalin, Rusiec poddane są mechanicznemu oczyszczeniu. Pierwszym urządzeniem jest krata rzadka , mechaniczna zamontowana na wlocie do przepompowni. Następnie ścieki przepływają do zespolonego urządzenie sito piaskownika . Urządzenie to jest wyposażone w prasę do skratek i separator piasku. Pracuje w cyklu automatycznym , a poszczególne stany pracy mogą zostać przekazane do centralnego sterownika , z którego też można będzie je kontrolować. Z sito-piaskownika ścieki spływają grawitacyjnie do reaktora biologicznego BOS-EK-500 . Blok technologiczny umieszczony jest w budynku , który spełnia funkcje zarówno ochronne jak i estetyczne. Umożliwia to lepszą pracę oczyszczalni zwłaszcza w okresie zimowym , ułatwia pracę obsługi i ogranicza obszar uciążliwego oddziaływania obiektu do granic działki .

Przepływowa oczyszczalnia ścieków typu BOS-EK-500 jest samonośną konstrukcją stalową. Zarówno wokół jak i nad modułem oczyszczalni znajdują się pomosty obsługowe umożliwiające swobodny dostęp do poszczególnych urządzeń.

Pierwszym urządzeniem w części biologicznej oczyszczalni ścieków typu BOS, jest komora nitryfikacji. W komorze tej następuje utlenianie powstałego amoniaku do azotynów oraz utlenianie związków organicznych. Do prawidłowego przebiegu tego procesu jest konieczne dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu. Zrealizowane to zostało poprzez system niezależnych dyfuzorów drobnopęcherzykowych, służących do napowietrzania i mieszania ścieków. Dyfuzory zostały umieszczone w komorze przydennie, w sposób, który umożliwia ich równomierne napowietrzania i w razie potrzeby demontaż każdej sekcji osobno, bez konieczności przerwy w pracy oczyszczalni.

Z końcowej części komory nitryfikacji część ścieków grawitacyjnie wpływa poprzez rurę centralną do osadników wtórnych. W osadnikach wtórnych następuje sedymentacja osadu i dekantacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Osad czynny w sposób ciągły jest recyrkulowany do komory osady czynnego przy pomocy pompy powietrznej typu Mamut. Ścieki oczyszczone odpływają poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną grawitacyjnie do odbiornika – rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia wyposażona jest w dwa ciągi bliźniacze.

Obiekt oczyszczalni ścieków został wyposażony w ciąg technologiczny do usuwania nadmiernego osadu w postaci bardzo nowoczesnej prasy pierścieniowej wraz z węzłem do higienizacji osadu wapnem palonym.

Cały proces jest wykonany w pomieszczeniu zamkniętym a wszystkie procesy kontrolowane przez biologiczny filtr powietrza, który skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy powstające w procesie odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego.

Po tych procesach osad ten jest wykorzystywany do nawożenia gleb o niskiej klasy żyzności co powoduje użyźnienie pól i wyższe plony upraw.Oczyszczalnia ścieków w WolicyOczyszczalnia ścieków w Walendowie


Do eksploatacji obiekt przekazano w 1990r. Modernizacja - 2007 rok przepustowość 150 m3/d.
Oczyszczalnia ścieków w Walendowie składa się z dwóch elementów:
1. Zmodernizowany moduł biologiczny oczyszczalni ścieków MU 67 jako  pierwszy stopień oczyszczania ścieków.
2. Dwa reaktory biologiczne pracujące sekwencyjnie.Oczyszczalnia ścieków w Kostowcu


Do eksploatacji obiekt przekazano w 1990r.
Oczyszczalnia ścieków w Kostowcu składa się z:
pompowni głównej, kraty koszowej, jednego reaktora biologicznego pracującego sekwencyjnie.


Wielkość czcionki
Własny kontrast