Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane m. in. aby zawrzeć umowę na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków z obiektów i nieruchomości położonych na terenie Gminy Nadarzyn, wydać warunki techniczne, przyjmować zgłoszenia, prowadzić niezbędne rozliczenia, przesyłać faktury drogą elektroniczną, świadczyć usługi autokarowego przewozu osób, a także by informować Państwa o wprowadzonych zmianach, inwestycjach itp. Poniżej zamieszczam klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy ul. Granicznej 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych

2) inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pani Karolina Sybilska, e-mail: iod@odosc.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej umowy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e,

5) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu,

6) posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji wniosku, umowy - maksymalnie przez okres 6-ciu lat po wygaśnięciu zobowiązania/rozwiązaniu umowy.

Wielkość czcionki
Własny kontrast