KANALIZACJA

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nadarzyn obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z. o.o. ma charakter systemu rozdzielczego.

Kierownik: inż. Robert Kapuśniak
Telefon: 22 729-83-20
E-mail: robert.kapusniak@pkn.net.pl

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nadarzyn obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z. o.o. ma charakter systemu rozdzielczego.

Systemy kanalizacyjne w poszczególnych miejscowościach:

Dla miejscowości Nadarzyn, Stara Wieś, Rusiec, Strzeniówka, Kajetany, w 70% objęty jest układem podciśnieniowym z dwoma stacjami podciśnieniowymi przy ul. Sitarskich i ul. Pruszkowskiej, Pozostałe 30% obsługuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ciśnieniową przy ul. Pruszkowskiej. Sieć kanalizacji podciśnieniowej składa się z rurociągów podciśnieniowych szczelnych, zgrzewanych elektrooporowo zakończonych studzienkami podciśnieniowymi. Cała sieć kanalizacji podciśnieniowej liczy ponad 800 studzienek. Ścieki sanitarne poprzez system pompowni i przepompowni trafiają do oczyszczalni ścieków komunalnych w Nadarzynie.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Młochów i Rozalin zbudowana jest w systemie rozdzielczym grawitacyjno-pompowym. Sieć wyposażona jest w cztery lokalne przepompownie ścieków, które tłoczą ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych w Młochowie.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Parole zbudowana jest w systemie rozdzielczym ciśnieniowym, wyposżona jest w przydomowe przepompownie ścieków bytowych, które tłoczą ścieki sanitarne poprzez sieć kanalizacji ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Kosowie, należącej do Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Szamoty zbudowana jest w systemie rozdzielczym grawitacyjno-pompowym. Sieć wyposażona jest w cztery lokalne przepompownie ścieków, które tłoczą ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych w Kosowie, należącej do Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Walendów zbudowana jest w systemie rozdzielczym grawitacyjno-pompowym. Sieć wyposażona jest w dwie lokalne przepompownie ścieków, które tłoczą ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych w Walendowie.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. Dział Kanalizacji i Oczyszczalni prowadzi stale szereg prac w ramach eksploatacji kanalizacji sanitarnej. Zakres tych prac obejmuje:

  • czyszczenie kanałów
  • usuwanie stanów awaryjnych
  • wydobycie i wywóz szlamów
  • konserwacja i remonty bieżące
  • kontrolę legalności podłączeń

Warunki realizacji i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej


W związku z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin i Kostowiec właściciele posesji ujętych w projekcie podłączeń do kanalizacji powinni :

1. Wypełnić druki zgłoszenia rozpoczęcia robót w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.

2. Wykonać przyłącze sanitarne pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawniania budowlane.

3. Zgłosić w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. zakończenie robót .

4. Przedstawić protokół wykonania przyłącza do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. (podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane potwierdzający wykonania przyłącza zgodnie ze sztuka budowlaną) .

5. Przedstawić oświadczenia o nie podłączeniu do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i drenażowych.

Po uzyskaniu w/w dokumentów należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o. o. ul. Graniczna 4 Nadarzyn, w celu podpisania umowy.

Nie podpisanie umowy na zrzut ścieków (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zrzut ścieków) zagrożone jest karą grzywny do 10.000,00 zł.

Wielkość czcionki
Własny kontrast