Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp z o.o. zawiadamia, że postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym wariant 1 na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Młochów” zostało unieważnione, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wielkość czcionki
Własny kontrast