Informacja dot. budowy kanalizacji w Urzucie

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. informuje, że budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Urzut gm. Nadarzyn została zakończona i mieszkańcy ujęci w projekcie oraz posiadający warunki techniczne wraz z dokumentacją mogą przystąpić do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Warunki realizacji i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej

1. Wypełnić druki zgłoszenia rozpoczęcia robót w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.
2. Wykonać przyłącze sanitarne pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawniania budowlane.
3. Przed zasypaniem przyłącza powiadomić pracowników obsługi kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn sp. z o.o. celem weryfikacji prawidłowego wykonania przyłącza.
4. Zgłosić w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. zakończenie robót.
5. Przedstawić do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. protokół potwierdzający wykonanie przyłącza zgodnie ze sztuką budowlaną (podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane).
6. Przedstawić oświadczenia o nie podłączeniu do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i drenażowych.

Po uzyskaniu w/w dokumentów należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o., ul. Graniczna 4 Nadarzyn, w celu podpisania umowy. Nie podpisanie umowy na zrzut ścieków, zgodnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zagrożone jest karą grzywny do 10.000,00 zł.

Wielkość czcionki
Własny kontrast