Praca

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie

poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Ekonomicznego - Główna Księgowa

Miejsce pracy: Nadarzyn

Zadaniami wybranej osoby będą:

 • Prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego,
 • Organizowanie i nadzorowanie systemu rachunkowego firmy,
 • Przygotowywanie analiz finansowych i dokumentacji dla potrzeb działań inwestycyjnych i bieżących,
 • Raportowanie dla potrzeb Zarządu,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, deklaracji podatkowych CIT, VAT itd.,
 • Współpraca z urzędami, bankami i audytorami,
 • Zarządzanie działem ekonomicznym obejmującym w szczególności zadania z zakresu księgowości, obsługi klienta, windykacji oraz kadr,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane z zakresu ekonomia, rachunkowość,
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
 • Znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawo Zamówień Publicznych,
 • Minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego lub samodzielnego księgowego w spółkach prawa handlowego,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Systematyczność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • posiadane referencje od poprzednich pracodawców,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Ekonomicznego / Główna Księgowa” lub drogą elektroniczną na adres e-mail rekrutacja@pkn.net.pl, w terminie do dnia 09.05.2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów).
 • miejsce składania dokumentów:


Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn